Anıtlarla sosyal bilgiler öğretimi (Ankara örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SERBÜLENT BUHARALI

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu çalışmada anıtlarla öğretimin akademik anlamda faydalı olup olmadığı araştırılmıştır. Deney ve kontrol grupları rastgele seçilerek bulgular saptanmıştır. Çalışmada öntest- sontest kontrol gruplu deneysel desen modeli uygulanmıştır. Çalışmada doküman analizi ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Sosyal Bilgiler 5, 6, 7. sınıf kitap takımları ve 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitap takımlarında kullanılan anıt ve heykel görselleri taranmış ve tablo halinde sunulmuştur. Deney sınıfında anıtlarla konular işlenmiştir. Kontrol grubu ile öğretmen kılavuz kitabındaki öğretime dayalı konular işlenmiştir. Ön test ve son testler karşılaştırılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespitinde t-testi kullanılmıştır. Bununla birlikte Sosyal Bilgiler 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğretmen kılavuz kitapları, ders kitapları ve çalışma kitapları taranmış, bu kitaplarda anıtlarla ilgili bulunan görsellerin ve metinlerin listeleri çıkarılmıştır. Son olarak Ankara kent merkezinde Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek anıtların hangi kazanımlarla ilişkili olduğu tespit edilmiş olup; bu anıtların envanteri çıkarılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan taramalar sonucunda Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde kullanılan ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin listesi çıkarılmıştır. Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek anıtların tespiti yapıldıktan sonra hangi kazanımlara uygun olarak kullanılabilecekleri saptanmıştır. Kazanımların listeleri tablo haline getirilerek sunulmuştur. Çalışma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinin anıt ve heykel yardımıyla yapılmasının dersin öğreniminde anlamlı farklılığa sebep olmadığı görülmüştür.