Kolorektal karsinoma'lı hastalarda real-tıme polimeraz zincir reaksiyonu (real-time PCR) yöntemi ile human papillomavirus Tip 16 pozitifliğinin gösterilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: AYÇA ÖZER DURMUŞLU

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI

Özet:

Human papillomavirus enfeksiyonu cinsel yolla geçen enfeksiyonlardan en sık rastlanılandır. Serviks kanseri ile HPV enfeksiyonu arasındaki kesin ilişki ortaya konmuştur. HPV enfeksiyonları ayrıca deri, oral kanserler, nazofarinks, larinks, baş ve boyun, kolon, anal bölge kanserleri arasında da bir ilişki olabilecegi gösterilmiştir. Bu çalışmada kolorektal kanserli hastalarda yaş, cinsiyet, grade, tümör yeri, T, N, M, tümör histolojisi ve evreye göre HPV pozitifliklerinin ilişkisini göstermeyi amaçladık. Çalışmamıza Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ve Genel cerrahi kliniği ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine başvuran hastaların kolorektal kanserli doku örnekleri dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji bölümüne kolorektal kanser dışı bir nedenle başvuran hastaların doku örnekleri alınmıştır. Toplam 315 doku örneği üzerinde Real- time PCR ile çalışılmıştır. Sonuçta 208 örneğin 44 (%21,1)'ünde HPV DNA (+); 164 (%78,9)'inde HPV DNA negatif bulunmuştur Hasta örnekleri yaş, cinsiyet, tümör yeri, grade, T, N, M, evre, tümörün histolojik tip ve tümör farklılaşma derecesi ile HPV pozitiflikleri açısından değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda sadece erkek cinsiyette HPV pozitifliği anlamlı yüksek bulunmuştur. Diğer parametreler ile HPV pozitiflikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Kolorektal kanserlerde HPV pozitifligi, hastalıgın etyolojisindeki rolu olup olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir.