Okul öncesi eğitimde uygulanan drama etkinlik planlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SEÇİL TÜRKMEN

Danışman: GÖKHAN DUMAN

Özet:

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan drama ve bütünleştirilmiş drama etkinlik planlarının çeşitli değişkenler açısından incelenerek, okul öncesi eğitim programı ilkelerine uygunluğu ve eğitsel niteliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel verilere dayalı, tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini anaokulu ve anasınıflarından toplanan iki yüz adet drama ve bütünleştirilmiş drama etkinlikleri oluşturmuştur. Etkinlikler döküman inceleme ve tümevarım yöntemi ile incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak drama etkinliği değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular frekans yüzde değerleri ile verilmiş, etkinlik kaynağına göre farklar bağımsız t testi ile analiz edilmiş, değerlendirme boyutlarının aralık değerleri hesaplanarak nitelikleri belirlenmiştir. Öğretmen tarafından hazırlanan etkinlikler ile hazır etkinlik planları arasında üç alt boyutta hazır etkinlik planları lehine nitelik olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Etkinliklerin biçimsel özelliklerinde bazı temel unsurların eksik olduğu görülmüştür. Bu durum MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ilkelerinin drama etkinliklerine yeterince yansımadığını göstermektedir. Etkinliklerin eğitsel niteliklerinin üç alt değerlendirme alt boyutunda (öğretim yöntemleri, dil gelişimi, motor gelişim) orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Etkinliklerin eğitsel niteliklerinin üç alt değerlendirme alt boyutunda (bilişsel gelişim, sosyal duygusal gelişim, öz bakım becerileri) zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ile belirlenen sorunların nedenlerinin nitel yöntemlerle araştırılması önerilmiştir.