Üniversitelerde örgüt kültürü ile akademik performans arasındaki ilişkiler


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MEHMET FATİH KÖSE

Danışman: MEHMET KORKMAZ

Özet:

Arastırmanın amacı, üniversitelerde örgüt kültürünü karsılastırmalı olarak inceleyerek, akademik performans ile örgüt kültürü arasındaki iliskileri tartısmaktır. Arastırmada; Ankara, Gazi, Hacettepe ve Ortadogu Teknik Üniversitelerinde, dört egitim alanında (egitim, iktisadi idari bilimler, mühendislik ve tıp alanları) toplam 18 fakültede görev yapan 647 akademisyene ulasılmıstır. Üniversitelerin örgüt kültürünü incelemek amacıyla, Örgüt Kültürü Degerlendirme Ölçegi, Türkçe'ye ve yüksekögretim kurumlarına uyarlanarak kullanılmıstır. Üniversitelerin akademik performanslarının degerlendirilmesinde ise Üniversite Performans Sıralamaları (URAP) verileri kullanılmıstır. Arastırma sonuçlarına göre, Türk yüksekögretim kurumlarında, rekabetçi degerler çerçevesinde; yenilikçi takım kültürü, rekabetçi kültür ve hiyerarsik kültür seklinde isimlendirilebilecek üç farklı kültür tipi gözlenmektedir. Ayrıca, yenilikçi kültürün bir sonucu olması beklenen; arastırma, patent, eser vb. özgün çalısmalar ortaya koyma ve yeni arastırma/proje fonları alma gibi bilimsel faaliyetlerin, yenilikten çok rekabetin bir parçası oldugu belirlenmistir. Arastırma bulguları örgüt kültürünün; üniversitelere, akademik birimlere, kampüs büyüklügüne göre degiskenlik gösterdigini ortaya koymaktadır. Örgüt kültürü tipinin akademik performansla iliskisi ile ilgili sonuçlar, rekabetçi kültürün ve yenilikçi takım kültürünün akademik performansla güçlü bir iliski gösterdigini, hiyerarsik kültürün iliskisinin ise anlamlı düzeyde olmadıgını göstermektedir. Ayrıca rekabetçi kültürün akademik performans üzerinde etkili oldugu, hiyerarsik kültür ile yenilikçi takım kültürünün akademik performansa etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadıgı görülmektedir. Çalısmanın sonuçlarına dayalı olarak, örgüt kültürünün akademik performansı nasıl etkiledigi ve akademik performansı artırmaya yönelik politikalardan nasıl etkilenebilecegi tartısılmıs, uygulayıcılar, arastırmacılar ve özellikle politika yapıcılar için bazı öneriler sunulmustur.