Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Basınç Desteği (Bipap-S) ile Volüm Hedefli Basınç Desteği (S-Avaps) Modlarının Karşılaştırılması Ve Hasta Pozisyonunun Karbondioksit Yanıtı Üzerine Etkisinin Araştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Türk

Danışman: GÜL GÜRSEL

Özet:

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesine AHSY nedeniyle başvuran hastalarda kullanılacak BiPAP-S ve S-AVAPS modlarının karşılaştırılması ve uygulama esnasındaki hasta pozisyonlarının sonuçlara etkilerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Randomize-kontrol gruplu çalışmaya üçüncü basamak hastane yoğun bakım ünitesinde 2011-2013 yılları arasında takip edilen 62 hasta alınmıştır. Aynı tipte ventilatörler ile 33 hastaya BiPAP-S, 29 hastaya S-AVAPS modları ile NPBV uygulanmış ve sonuçlar PaCO2, pH, HCO3 yanıtları ve ventilatör ölçümlerinden MV, SS, kaçak, PIP değerleri arasındaki farklar açısından karşılaştırılmıştır. Takipleri boyunca hastalara benzer sürelerde supin ve lateral pozisyonlarda NPBV uygulanmış ve pozisyon değişiminin etkileri araştırılmıştır. Her iki modun takip boyunca elde edilen PaCO2, pH, HCO3 seyri ve hastanede kalış süresi üzerinde benzer etki yarattığı bulunmuştur. BiPAP-S grubunda ilk 2 gün içerisinde PaCO2 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış izlenmiştir. PaCO2 düzeyinde uygulama başına S-AVAPS modu ile ortalama 5,7 ± 4,1 mmHg, BiPAP-S modu ile 2,7 ± 2,3 mmHg düşüş izlenmiştir. Her iki mod içerisinde farklı pozisyonlarda uygulamanın karbondioksit düşüşü üzerine etkisi izlenmemiştir. Çalışma sonuçlarımıza göre S-AVAPS modu ile uygulama başına gerçekleşen karbondioksit düşüşü BiPAP-S moduna göre belirgin yüksek bulunsa da, her iki mod ile elde edilen seyir benzer olmaktadır. Ayrıca uygulama esnasındaki hasta pozisyonunun karbondioksit yanıtı ve ventilatör mekanikleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.