Sürdürülebilirlik Ölçütleri Bağlamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İrdelenmesi Üzerine Bir Model: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi I. Etap Hak Sahibi Konutları


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hilal TATAR

Danışman: FİGEN BEYHAN

Özet:

Günümüz dünyasında teknolojik atılımlarla birlikte hizmet kalitesi yükseltilerek pek çok disiplin tarafından, hızla artan nüfus gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek konforlu yaşam alanları oluşturulmaktadır. Artan nüfus ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kaynakların sorumsuzca tüketilmesi sonucunda gerçekleştirilen söz konusu yaşam alanları, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına sebep oluşturan etkenlerin başında yer almaktadır. Bununla birlikte, küreselleşmenin etkisiyle dünyanın bir ucunda yaşanan herhangi bir sorun, rahatlıkla başka ucuna tesir etmekte, olumlu olanaklar kadar olumsuzluklar da başka coğrafyalardaki yaşamları etkilemektedir. Bu nedenle, çevre sorunları yerel olmaktan çıkarak dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini almıştır. Bunun neticesinde de, tahribata uğrayan doğal dengedeki ciddi risk ve tehdit unsurlarıyla mücadele amaçlı bir takım politika ve stratejilerin belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ancak, Türkiye'deki mevcut kent planlamasında ve dönüşüm kapsamında değerlendirmeye alınan alanlardaki yapılaşmaların, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği bağlamında iklimsel ve yöresel veriler dikkate alınmaksızın inşa edildiği görülmektedir.Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31.05.2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kalarak sağlıksız, dayanıksız olduğu için tehlike arz eden, can ve mal güvenliğini tehdit eden ve enerji tasarrufu açısından niteliksiz ve savurgan 6,5 milyon civarındaki mevcut konutun dönüştürülmesi işi, gündemin en büyük ve önemli konusudur. Söz konusu Kanun kapsamında Türkiye'de uygulamaya alınan/alınacak oldukça geniş çaptaki dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik ölçütleri; çalışma yöntemi kapsamında oluşturulan ve sürdürülebilirlik bağlamında yapı tasarımı ölçütlerinin analiz edildiği tablo ile Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi I. Etap Hak Sahibi Konutları projesi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın; enerji verimli binaların ve sürdürülebilir kentlerin oluşumuna katkı sağlayacak nitelikte öncü bir perspektife sahip olması gereken ve çalışma yöntemi kapsamında oluşturulan öneri yöntemlerin kentsel dönüşüm projelerine adapte edilerek yol gösterecek rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır.