Bazı folklorik bitkilerde kare dalga katodik sıyırma voltametrisi yöntemiyle Oleuropein tayini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: SADULLAH TAŞDELEN

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, diyabet hastalığında folklorik ilaç olarak kullanılan, zeytin (Oleaeuropaea), dişbudak (Fraxinusornus), kurtbağrı (Ligustrumvulgare) ve leylak (Fraxinusexcelsior) yapraklarındaki etken madde olan oleuropeinin dönüşümlü voltametri ile elektrokimyasal özellikleri, kare dalga katodik sıyırma voltametrisi yöntemiyle de tayini yapılmıştır. Oleuropeinin indirgenmesi sırasında aktarılan elektron sayısı 1, difüzyon katsayısı 4,9 x 10-8 cm2/s ve pKa değeri 7,4 olarak bulunmuştur. Kare dalga katodik sıyırma voltametrisi ile oleuropein tayinine, pH, biriktirme süresi, puls genliği, frekans ve biriktirme potansiyellerinin etkileri incelenmiştir. Bu yöntemle oleuropeinin gözlenebilme sınırı 3,29 x 10-6 M ve tayin sınırı 9,87 x 10-6 M, olarak bulunmuştur. Zeytin yaprağında kütlece %0,46, kurtbağrı yaprağında %0,40, dişbudak yaprağında %0,25 leylak yaprağında %0,05 oleuropein bulunmuştur. Ayrıca yöntem karşılaştırması amacıyla, HPLC yöntemiyle numunelerde oleuropein tayini yapılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.