Gençlik merkezi faaliyetlerine katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: BİLAL YAMAN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırmanın amacı, gençlik merkezi faaliyetlerine katılan bireylerin bazı değişkenlere göre serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesidir. Evreni Türkiye İç Anadolu bölgesindeki Gençlik merkezine üye gençler oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise bu bölgede bulunan 11 ildeki Gençlik merkezlerine üye olan yaşları 13-27 arasında değişen 906 birey oluşturmaktadır. Araştırma verileri toplanmasında, serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb' in (1980) geliştirdikleri, Karlı ve arkadaşlarının (2008) yılında geçerlilik güvenilirlik çalışmasını yaparak Türkçe literatüre kazandırdıkları 39 sorudan ve altı alt boyuttan oluşan iç tutarlılık (Chronbach Alfa) katsayısı 92 olarak bulunmuş Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (Leisure Satisfaction Scale/LSS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenlerin gruplara göre dağılımları incelenmiş, dağılımların normalliği ve varyansların homojenliği değerlendirilerek dağılımların parametrik özellik sergilemediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle katılımcıların serbest zaman tatmin düzeylerinin değişkenler ile aralarında fark olup olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis-H testi kullanılmıştır. Ayrıca anlamlı farklara ait grup içi ikili karşılaştırmalar yine Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcılar en yüksek serbest zaman tatmin puanını rahatlama, en düşük puanı ise fizyolojik alt boyutunda almışlardır. Serbest zaman tatmin düzeyi cinsiyet değişkenine göre sadece eğitim ve rahatlama alt boyutlarında, algılanan gelire göre sadece psikolojik alt boyutta, günlük boş zaman miktarına göre eğitim, estetik ve psikolojik alt boyutlarda, boş zamanı verimli kullanma durumuna göre rahatlama dışında tüm alt boyutlarda, boş zaman süresini kısıtlayıcı etmenlere göre katılımcıların sadece fizyolojik ve psikolojik alt boyutlarda, kişisel yeteneğe sahip olma durumuna göre tüm alt boyutlarda değişmektedir. Yaş değişkeni ile serbest zaman tatmin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.Sonuç olarak algılanan gelir seviyesi, boş zaman miktarı yükseldikçe tatmin düzeyi artmakta ve kadınların, boş zamanını verimli kullandığını belirtenlerin ve kişisel yeteneğe sahip olanların serbest zaman tatmin düzeyleri daha yüksektir.