Türkiye'deki arama kurtarma elemanlarının temel sorunları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: HALİL SAROL

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalısmanın amacı, Türkiye'de ki arama kurtarma elemanlarının temel sorunlarının tespit edilmesi, görev yaptıkları kurumda ki problemleri, ekip ve ekip elamanlarının görüslerinin tespit edilmesidir. Arastırmanın evrenini, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerinde yer alan resmi ve gönüllü arama kurtarma elemanları, örneklem grubunu ise, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde (468), Arama Kurtarma Derneğinden (87), Gölcük Arama Kurtarma Ekibinden (47), ve Gazi Üniversitesi Arama ve Kurtarma Merkezinden (22), görev yapan toplam 624 arama kurtarma elemanı olusturmustur. Çalısmada veri toplama aracı olarak Arama Kurtarma Elemanlarının Temel Sorunları Ölçeği uygulanmıstır. Kullanılan ölçek, 31 madde ve (1) organizasyon, (2) yasal düzenlemeler, (3) teskilat, (4) eğitmenler, (5) malzeme, (6) yazılmıs eserler, (7) psikolojik gibi 7 alt boyuttan olusmaktadır. Arama kurtarma elemanlarının karsılasabileceği sorunlar Hiç Katılmıyorum (1) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) seklinde 5'li Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Çalısmada, anketin alt boyutlarının güvenirlik düzeylerini test etmek için, içsel tutarlılığı sınamada kullanılan Cronbach Alpha katsayısına bakılmıs ve toplam iç tutarlılık katsayısı .81 olarak hesaplanmıstır. Çalısmanın sonuçlarına göre; gönüllü olarak görev yapan arama kurtarma elemanlarının resmi arama kurtarma elemanlarına göre, toplumun kendilerine karsı tutumlarından daha çok memnun oldukları, Arama Kurtarma Elemanlarının Temel Sorunları Ölçeğinin alt boyutlarına iliskin puanlarının görev yaptığı kuruma, yaslarına, eğitim durumlarına ve görev süresine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmistir.Sonuç olarak; resmi görevli olarak çalısan arama kurtarma personelinin görevlerinin öneminin farkında oldukları, görevlerini önemsedikleri ancak riskli bir is yaptıklarından bunun farkına varılmasını ve buna göre yasal güvence altına alınmalarının gerektiği ve görev öncesi, görev esnası ve sonrasında eğitim, ortam, imkan, psikolojik destek gibi katkılar sağlanması konusunda görüs birliğinde oldukları söylenebilir. Gönüllü kuruluslarda ise görevle ilgili koordinasyon sağlama, iletisim kurma gibi sorunlar temel sorun gibi algılanırken, gönüllülerin yaptıkları isten mutlu olmaları ve toplumda olumlu algılanmalarının motivasyonlarını artırdığı ortaya çıkmaktadır.