Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında kariyer mesleklerinde çalışanların e-öğrenmeye karşı tutumları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: HARUN REŞİT TANYILDIZI

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında kariyer meslek grubundaki çalışanların e-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek ve çalışanların demografik özellikleri ile e-öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki farklılığı ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma bu yönüyle tarama modelindedir. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen, kamu kurumu kariyer meslek grubunda çalışan 2500 personel içerisinden 186 çalışan araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Çalışma evreni içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 116 çalışan örneklem olarak araştırma belirlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen bakanlık personelin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak için Wilkinson, Roberts ve While (2010) tarafından geliştirilen e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği, Haznedar (2012)'ın yüksek lisans tezi kapsamında Türkçe 'ye uyarlanmış iki faktörden oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için kullanılan tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS-21 paket programına işlenmiştir. Daha önceden uyarlaması yapılan 2 faktörlü 20 maddelik ölçeğin araştırma yapılan grupta doğrulanıp doğrulanmadığına ait LISREL paket programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Araştırmada yer alan bakanlık personelinin e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin alt faktörleri ve geneline ait düzeylerinin incelemek için betimsel istatistiklere (Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerler) yer verilmiştir. Bakanlık personelin cinsiyetlerine göre e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin alt faktörleri ve geneline ait tutumları arasındaki farklılığa ve personelin yabancı dil düzeyi, hizmet yılı ve mezun oldukları fakülte değişkenlerine göre e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin alt faktörleri ve geneline ait tutumları arasındaki farklılığa bakılmıştır. Personelin E-Öğrenme Tutum Ölçeğinin Alt Faktörleri ve Geneline İlişkin Tutum Düzeylerine Ait Betimsel İstatistikleri incelendiğinde; E-Öğrenmeye Yatkınlık ve E-Öğrenmeden Kaçınma faktörleri karşılaştırıldığında bakanlık personelinin e-öğrenmeye yatkınlıklarına yönelik tutumlarının e-öğrenmeden kaçınmaya yönelik tutumlarından daha yüksek olduğu, Personelin Cinsiyetlerine Göre E-Öğrenme Tutum Ölçeğinin Alt Faktörleri ve Geneline İlişkin Tutum Düzeylerine Arasındaki Farklılığa Ait sonuçlar incelendiğinde, erkek personelin tutum düzeyleri ile kadın personelin tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılık yaratacak düzeyde bir fark olmadığı ama erkek personelin tutum düzeylerinin, kadın personelin tutum düzeylerine göre biraz daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.