Kafeye dönüşmüş apartmanlarda kullanıcı memnuniyeti : Konya örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: TUĞÇE UTKU

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI

Özet:

Kent merkezlerindeki apartman yapıları zaman içerisinde kentin sosyal, kültürel ve ekonomik değişimleri sebebiyle özgün işlevi ile kullanılamayacak duruma gelmektedirler. Bu yapılar çevresel etkenler ve kullanıcı profilleri dikkate alınarak yeniden kullanılmaktadır. Çalışmada, konutların kafeye dönüştürülerek yeniden kullanımı, Konya'nın merkez semtleri olan Zafer ve Alaeddin bölgeleri özelinde incelenmiştir. Öncelikle alan çalışmasında belirlenen kafeye dönüşmüş apartman yapılarının plan kurguları incelenmiştir. Kullanıcının memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla plan kurguları paralelinde anket oluşturulmuştur. Kafe müşterilerine uygulanan anket sonuçlarının çalışmayı, konuttan dönüşmüş kafelerin kullanım sürecinde kullanıcı bakış açısıyla olumlu/ olumsuz yönlerine ulaştırması hedeflenmiştir. Yeniden kullanım hem işlevin sürekliliği, hem de yapıların yaşanabilirliğini arttırmak için önemli bir yapı koruma yöntemidir. Bu yöntem yalnızca tarihi değer taşıyan yapılar üzerinde uygulanmamakta, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel veya çevresel sebeplerden dolayı işlevini yitirmiş yakın döneme tanıklık eden apartman yapıları için de uygulanabilir önemli bir yöntemdir. Bu yöntem çerçevesinde yapının, yeni işlevin ihtiyaçlarına karşılık bulması durumu, kullanıcının kafelere olan algı ve memnuniyet durumları ile ölçülmüştür. Çalışma ile mekân işleyişinin kullanıcılar tarafından hangi özelliklerinin memnun edici olduğu, yeni işlevin konut plan kurgusunda hangi değişimlere yol açtığı tespit edilmiştir. Öte yandan çalışmanın, yapı stoğunda yeniden kullanıma ihtiyaç duyan diğer apartman yapılarına yol göstermesi düşünülmüştür.