Öğrenim alanlarına göre lise mezunlarının üniversite kazanma başarıları ile rekreasyon aktivitelerine katılım arasındaki ilişki


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalışmanın amacı lise mezunu bireylerin zaman kullanımlarına ve rekreatif etkinliklere katılımına göre üniversite kazanma başarılarının incelenmesidir. Bu araştırmanın evrenini Ordu ilinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında liseden mezun olan ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girmiş bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Ordu ilinde bir dershaneye kayıtlı yaşları 17-22 arasında değişen lise mezunu olan ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girmiş tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 620 birey oluşturmuştur. Bu araştırmada demografik verilerin toplanması için araştırmacının geliştirdiği altı sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin üniversite sınavına hazırlandıkları dönemdeki zaman kullanımlarına ait bilgileri toplamak için yedi, rekreatif etkinliklere katılımına ait bilgileri toplamak için ise altı sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama formu oluşturulurken alan yazın incelenmiş ve üç alan uzmanından görüş alınarak anlaşılırlığının test edilmesi için 20 kişilik bir gruba uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucu gerekli düzeltmeler yapılarak anket formu son halini almıştır. Ayrıca üniversiteyi kazanıp kazanmama durumları dershane müdürlüklerinden liste şeklinde alınmıştır. Verilerin analizinde araştırma grubunun demografik özellikleri, zaman kullanımlarına ait ve rekreatif etkinliklerine katılımına ait bulgular için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Değişkenlerin gruplara göre dağılımları incelenmiş, dağılımların normalliği ve varyansların homojenliği değerlendirilerek dağılımların parametrik özellik sergilediği sonucuna varılmıştır. Lise mezunu bireylerin üniversite kazanma başarılarının bağımsız değişkenlere göre değişip değişmediğini test etmek amacıyla ki-kare testi ve bağımsız tek örneklem testi (t-test) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; lise mezunu öğrencilerin cinsiyet, yaş, öğrenim alanı, zaman kullanımları ve rekreatif etkinliklere katılımlarına göre üniversite kazanma başarıları değişmemektedir. Genel olarak bakıldığında boş vakti verimli kullanamadığını belirten bir örneklem söz konusudur. Bunun yanı sıra hemen hemen örneklemin yarısı kişisel bir beceriye sahip olduğunu söylemiştir. Beceriye sahip olan öğrencilerin verimli zamanlarını da verimli kullandıklarını belirtme oranları yüksektir. Bunun tersi olarak da kişisel beceriye sahip olmayanların boş zamanlarını verimli kullanamadıklarını söyleme oranı yüksektir. Öğrencilerin günlük ders çalışmaya ayırdıkları zaman 3,19 saat olduğu ve ortalama 7,53 saat uykuya zaman ayrıldığı görülmüştür. Toplamda ortalama 10,72 saatlik bir dilimin ders çalışma ve uyku için harcandığı hesaplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin yarısından fazlası boş zamanlarını kişisel beceriden çok ders çalışmak için kullandıklarını da görmektedir.