Özerkleşmenin spor federasyonları açısından incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: SELDA KOCAMAZ

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye de spor federasyonlarında özerklik öncesinde ve sonrasında idari, mali, sportif başarı ve sistem içersindeki rolleri açısından yaşanan değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu spor federasyonlarında özerlik öncesi ve sonrasında görev yapmış altı federasyon başkanı ve GSGM bünyesinde özerlik öncesi ve sonrasında görev yapmış iki üst düzey yönetici oluşturmuştur. Yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmış, elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Türk spor teşkilatı içersinde, ana hizmet birimleri arasında yer alan spor federasyonlarının özerk hale getirilmesi Türk sporu açısından olumlu bir gelişmedir. Çalışmada, spor federasyonların özerkleşmesiyle birlikte idari, mali, sportif başarı ve sistem içersindeki rolü bakımından incelendiğinde olumlu yönde değişimlerin yaşandığı ifade edilebilir. Ancak, gelinen aşama itibarıyla spor federasyonlarının özerkliği tam anlamıyla uyguladıkları söylenemez. Özeklik ile ilgili beklenti ve amaçların tam anlamıyla karşılanabilmesi için özerkliğin daha iyi anlatılması, özerk spor federasyon statüsünün yeniden değerlendirilmesi ve uluslararası spor federasyon kuralları kesinlikle göz ardı edilmemesi, gerekmektedir.