Okul öncesi kaynaştırma ortamlarında denemeye dayalı işlevsel analiz kullanımının değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: GAMZE APAYDIN

Danışman: ÇIĞIL AYKUT

Özet:

Bu araştırmada, okul öncesi kaynaştırmaya devam eden ve çeşitli problem davranışlar sergileyen özel gereksinimli öğrencilerin, problem davranışlarının işlevini belirlemede, denemeye dayalı işlevsel analiz (DDİA) kullanımının etkililiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu nedenle problem davranışların işlevine ilişkin, DDİA'dan elde edilen sonuçlarla, etkililiği kanıtlanmış bir yöntem olan geleneksel işlevsel analiz (GİA) sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, her iki analiz yönteminden alınan sonuçların tutarlılığına yani uyumuna bakılmıştır. Araştırmaya, kaynaştırma öğrencisi olarak bağımsız anaokuluna devam eden ve çeşitli problem davranışlara sahip dört özel gereksinimli öğrenci katılmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde, DDİA, ikinci bölümünde GİA süreci uygulanmıştır. DDİA sürecine ilişkin veriler, sistematik gözlem yoluyla toplanmıştır. GİA sürecinde ise, tek denekli deneysel desenlerden multi element deseni kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, tüm katılımcıların problem davranışlarının işlevini belirlemede DDİA ile GİA sürecinden elde edilen sonuçlar arasında tam uyum olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, DDİA yönteminin tüm katılımcıların problem davranışlarının işlevlerini belirlemede etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.