MENOPOZUN VE TİBOLON KULLANIMININ KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Özge TOPCU

Danışman: NESLİHAN BUKAN

Özet:

Biz çalışmamızda, postmenopozal osteoporoz tanısı almış olan kadınlarda tibolon kullanımının biyokimyasal kemik döngüsü belirteçleri üzerine olan etkisini araştırdık. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dal􀃕 Poliklini􀃷ine ba􀃺vuran 21 postmenopozal osteoporoz tespit edilen HRT almam􀃕􀃺 hastalar ile bu hastalara benzer özellik gösteren 12 premenopozal sa􀃷􀁏􀃕kl􀃕 kad􀃕n üzerinde çal􀃕􀃺mam􀃕z gerçekle􀃺tirildi. Ayr􀃕ca, postmenopozal osteoporoz tespit edilen 21 hastadan 6 ay süreyle düzenli 􀃺ekilde tibolonu kullanan ve poliklini􀃷e ba􀃺vuran 10 tanesi, 3. ay ve 6. ay sonunda çal􀃕􀃺mam􀃕za dahil edildi. Bütün hastalarda ve kontrol grubunda; vitamin D, fosfor, kalsiyum, alkalen fosfataz, piridinolin ve deoksipiridinolin de􀃷erlerine bak􀃕ld􀃕. Çal􀃕􀃺mam􀃕zda, premenopozal sa􀃷􀁏􀃕kl􀃕 grubun vitamin D3 de􀃷erleri, postmenopozal osteoporoz tan􀃕􀁖􀃕 alm􀃕􀃺 olan ancak HRT almam􀃕􀃺 gruptan daha yüksek bulunmu􀃺tur(p=0.000). Postmenopozal osteoporoz tan􀃕􀁖􀃕 konmu􀃺 hastalar􀃕n 3 ay süreyle tibolon kulland􀃕ktan sonraki vitamin D3 de􀃷erlerinde ise ba􀃺lang􀃕ç de􀃷erlerine göre dü􀃺me izlenirken(p=0.005), 6 ay tibolon kulland􀃕ktan sonraki vitamin D3 de􀃷erlerinde anlaml􀃕 yükselme görülmü􀃺tür(p=0.013). Ayr􀃕ca, postmenopozal osteoporoz tan􀃕􀁖􀃕 konmu􀃺 hastalar􀃕n 6 ay tibolon kulland􀃕ktan sonraki fosfor de􀃷erlerinde ise dü􀃺me gözlenmi􀃺tir (p=0.009). Postmenopozal osteoporoz tan􀃕􀁖􀃕 alm􀃕􀃺 olan ancak HRT almam􀃕􀃺 grubun piridinolin ve deoksipiridinolin de􀃷erleri premenopozal sa􀃷􀁏􀃕kl􀃕 gruba göre daha yüksek bulunmu􀃺tur(p=0.000, p=0.000). Postmenopozal osteoporoz tan􀃕􀁖􀃕 konmu􀃺 hastalar􀃕n 3 ay ve 6 ay tibolon kulland􀃕ktan sonraki piridinolin ve deoksipridinolin de􀃷erlerinde ise anlaml􀃕 derecede dü􀃺me görülmü􀃺tür (p=0.005, p=0.005). Sonuç olarak, postmenopozal osteoporozda tibolon kullanımının kemik döngüsü belirteçleri üzerine olumlu etki yaptığı söylenebilir.

izmir gundem komik videolar cizgi film izle cizgi film 3d oyunlar oyunlar