Akut inflamatuar nöropatilerde duyu iletimlerinin tanısal değeri


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SAFİYE GÜL ÖZMEN

Danışman: BÜLENT CENGİZ

Özet:

Akut inflamatuvar demyelinizan poliradikulonöropati klinik ve elektrofizyolojik yöntemle tanısı konan ve erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedaviye yanıt olması nedeniyle hastalıkta doğru tanı önemlidir. Konvansiyonel elektrofizyolojik çalışmalar ve klinik bilgi ve bulgular bazen tanı için yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle duyu iletim çalışmalarının AIDP hastalarında tanı koymada özgünlük ve duyarlılığının araştırılması planlanmıştır. Bu çalışmada Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji polikliniğine başvuran klinik ve elektrofizyolojik olarak AIDP tanısı konulan 34 hasta ile 25 kişilik sağlıklı kontrol grubu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hem duyarlılık hem özgünlük beraber göz önünde bulundurulduğunda, AIDP tanısı için en iyi elektrofizyolojik parametrenin F latansı olduğu anlaşılmıştır. Duyu sinirlerinin üst ekstremitelerde daha belirgin tutulduğu, alt ekstremitede ise yap hep ya hiç kuralı ile etkilendiği gösterilmiştir. Duyu iletim çalışmaları sural korunma paterni, median ve ulnar sinirin BSAP amplitüdündeki düşme ile beraber değerlendirildiğinde tanı açısından motor iletim çalışmalarına katkı sağlayabilir.