Makamsal Okul Şarkılarının Müzik Eğitimdeki Yerine Yönelik Uzman Görüşleri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ali Kalkan

Danışman: MURAT KARABULUT

Özet:

Bu araştırma, örgün eğitim kurumlarında kullanılan makamsal okul şarkılarının, uzman görüşleri doğrultusunda müzik eğitimindeki yerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, taslak anket oluşturulmuştur, görüşleri alınmak üzere uzmanlar tarafından uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi icra edildiği için yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma sürecinde toplam 74 uzman ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler, bulgular ve yorumlar kısmında sıralanmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında ise konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur