İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler programı hakkında öğretmen ve müfettiş görüşleri (Bolu ili örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: SERAY ALTUNÖZ

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 6. sınıf derslerine giren Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin program hakkındaki görüşlerinin ve önerilerinin neler olduğunu araştırmaktır. Araştırma evrenini; 2006-2007 öğretim yılında Bolu Merkez, Bolu ili Mudurnu ve Seben ilçesinde bulunan, MEB'e bağlı ilköğretim okullarının 6. sınıflarına giren Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile Bolu ilinde görevli müfettişlerden ilgili olanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Bolu Merkez, Bolu ili Mudurnu ve Seben ilçesinde 2006-2007 öğretim yılında sistematik örnekleme yöntemiyle seçilmiş 23 ilköğretim okulunda, 6.sınıfların dersine giren Sosyal Bilgiler öğretmenleri (25 kişi) ve Bolu ilinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren MEB'e bağlı ilgili 17 müfettiş oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı (anket) yoluyla elde edilmiştir. Öğretmen ve müfettişlere yöneltilen anketlerde; öğretmenlerin kişisel bilgileri, programa ilişkin görüşleri, programın uygulanmasına ilişkin güçlükleri, programa ilişkin düzeltme-geliştirme önerileri ele alınmıştır. Burada değişkenlere göre, öğretmen ve müfettişlerin görüşlerinin değişip değişmediği, bu görüşlerin arasında anlamlı bir farlılık olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Anket sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 11.5 paket programı kullanılmıştır. Bulguların analizinde, Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile müfettişlerinin programla ilgili görüşleri arasındaki farklar 0.05 anlamlılık düzeyinde t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarına ait tablolar oluşturulmuş ve bunlar yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan bu program hakkında, genel olarak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin müfettişlerden daha olumlu görüş sahibi oldukları sonucuna varılabilir. Programın değerlendirme öğesine ilişkin olarak, öğretmenlerin müfettişlerden daha olumsuz görüş sahibi oldukları göze çarpmaktadır. Sonuçlara dayanılarak öneriler de bulunulmuştur.