İLKÖĞRETİM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İbrahim YAVUZ

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan6. sınıf derslerine giren Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin program hakkındaki görüşlerinin ve önerilerinin neler olduğunu araştırmaktır. Araştırma evrenini; 2009-2010 eğitim öğretim yılında Ankara Merkez de bulunan Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan, MEB'e bağlı ilköğretim okullarının 6. sınıflarına giren Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Ankara Merkez de bulunan Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan, 2009-2010 eğitim öğretim yılında sistematik örnekleme yöntemiyle seçilmiş 50 ilköğretim okulunda, 6.sınıfların dersine giren Sosyal Bilgiler öğretmenleri (108 kişi) oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı (anket) yoluyla elde edilmiştir. Öğretmenlere yöneltilen anketlerde; öğretmenlerin kişisel bilgileri, programa ilişkin görüşleri, programın uygulanmasına ilişkin güçlükleri, programa ilişkin değerlendirme önerileri ele alınmıştır. Burada değişkenlere göre, öğretmenlerin görüşlerinin değişip değişmediği, bu görüşlerin arasında anlamlı bir farlılık olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Anket sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıştır. Bulguların analizinde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin programla ilgili görüşleri arasındaki farklar 0.05 anlamlılık düzeyinde t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarına ait tablolar oluşturulmuş ve bunlar yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan bu program hakkında, genel olarak Sosyal Bilgiler öğretmenleri içerisinde mezun olunan bölüme göre, cinsiyete göre, hizmet yılına göre görüş farklılıkları olduğu ve bu farklılıkların genelde olumlu yönde geliştiği sonucuna varılabilir. Programın değerlendirme öğesine ilişkin olarak, öğretmenlerin diğer öğelere göre daha olumsuz görüş sahibi oldukları göze çarpmaktadır. Sonuçlara dayanılarak öneriler de bulunulmuştur.