Zihin yetersizliği olan öğrencilere yemek pişirme becerilerini kazandırmada kendini yönetme stratejilerinin etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: SEVDA GEVŞEK

Danışman: ÇIĞIL AYKUT

Özet:

Bu araştırmada zihin yetersizliği olan öğrencilere yemek (puding, pilav ve şehriye çorbası) pişirme becerilerini kazandırmada kendini yönetme stratejilerinden kendine ön uyaran verme ve kendini izleme stratejilerinin birlikte kullanımının etkisi incelenmiştir. Araştırmanın tamamlanmasının ardından öğrencilerin yemek pişirme becerilerini sürdürebilme ve farklı ortama genelleyebilme düzeylerine bakılmıştır. Aynı zamanda araştırmaya katılan öğrenciler, anne-babaları ve öğretmenlerinden araştırmanın sosyal geçerliğini belirlemek üzere görüşler alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Samsun ilinde bir özel eğitim uygulama merkezine devam eden 15-17 yaşları arasında orta düzeyde zihin yetersizliği olan biri kız, ikisi erkek üç öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, tek denekli deneysel desenlerden davranışlar arası yoklama evreli çoklu yoklama deseni kullanılmıştır. Kendine ön uyaran verme ve kendini izleme stratejilerinin birlikte kullanıldığı öğretim basamakları araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırmada ön uyaran olarak resimli yemek kitapları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler grafiksel olarak analiz edilmiştir ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, kendine ön uyaran verme ve kendini izleme stratejilerinin birlikte kullanımının zihin yetersizliği olan öğrencilere yemek (puding, pilav ve şehriye çorbası) pişirme becerilerini kazandırmada etkili olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırmanın katılımcıları yemek pişirme becerilerini araştırmanın sona ermesinden 15, 50, 90 gün sonrasında sürdürebilmiş ve farklı ortama genelleyebilmişlerdir. Araştırmanın sosyal geçerlik yönünden sonuçlarına bakıldığında ise araştırmanın katılımcılarının, anne-babalarının ve öğretmenlerinin araştırmaya ilişkin olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.