İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARINDAKİ KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ (Zonguldak İli Örneği)


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Oğuzhan KARADENİZ

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Türkiye'de yapılandırmacı kuram temel alınarak 2004-2005 öğretim yılında yeni bir ilköğretim programı hazırlandı ve ilk yıl pilot okullarda uygulanmak kaydıyla şu an tüm ilköğretim okullarında uygulanmaktadır. Bu çalışmada Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan Atatürkçülük konulardaki kavramların 4. ve 5. sınıf öğrencileri tarafından anlama ve kazanma düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Programın hedeflerinin belirlenmesi için böyle bir araştırma önemlidir. Araştırma Zonguldak ilinde belirlenen 7 ilköğretim okulunda 2006-2007 öğretim yılında yapılmış tarama (survey) modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli türlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Zonguldak ilindeki ilköğretim okullarıdır. Örneklemi ise Zonguldak ilinde sistematik olarak belirlenen 7 ilköğretim okulundan random (tesadüf) yöntemiyle seçilen 4. ve 5. sınıf öğrencileri (367 kişi) oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından 4. sınıflar için 25, 5. sınıf öğrencileri için 30 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Verilerin analizinde SPSS 15 (Statistical Package for Social Sciences) Paket Programı kullanılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin Atatürkçülük konularındaki kavramları öğrenme düzeyleri ile ilgili önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin Atatürkçülük konularındaki tüm kavramları kazanma düzeyi % 73, 5. sınıf öğrencilerinin ise % 70 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Atatürkçülük konularındaki kavramları kazanma düzeyleri okullara ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların giderilebilmesi için tüm okullarda eğitim ve öğretim olanaklarının istenilen seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir.