Ofis Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımına Karşı Tutumları (Gazi Üniversitesi Örneği)


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Lale Vural

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Bu çalışmanın amacı; Gazi Üniversitesi'nde görev yapmakta olan ofis çalışanlarının bilgi teknolojileri kullanımına karşı oluşturdukları tutumları araştırmak ve yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, hizmetiçi eğitim bilgisayar programına katılma durumu, kıdem ve şu anki çalışma yerinin konumu gibi altı demografik değişkene göre gruplandırılmış ofis çalışanlarının tutumları arasındaki farklılıkları incelemektir. Çalışma betimsel nitelikte olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, faklı birimlerde görev yapan 178 ofis çalışanı oluşturmaktadır. Ofis çalışanları üzerinde uygulanıp toplanan anket sonuçları SPSS-15 paket programına işlenmiştir ve ölçeğin güvenilirliği kontrol edilmiştir. Ofis çalışanlarının bilgi teknolojilerini kullanım tutumları arasındaki farklılıkları saptamak için Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way Anova) testleri uygulanmıştır. Bulguların sonuçları incelendiğinde ofis çalışanlarının bilgi teknolojileri kullanmaya yönelik olumlu yönde bir tutum sergilemiş oldukları görülmektedir. Bulgular aynı zamanda yaş , cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu gibi farklı demografik özelliklere sahip ofis çalışanlarının bilgi teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında istatistiksel önemde bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ancak bulgular e-öğrenme kullanan ofis çalışanlarının tutumları arasında istatistiksel önemde anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında önerilere de yer verilmiştir.