Sosyal bilgiler felsefesinin alan eğitimi uzmanlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ERCENK HAMARAT

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu tezin amacı, sosyal bilgiler felsefesinin alan eğitimi uzmanlarının görüşlerine göre değerlendirmesini yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda çeşitli alt problemlerin araştırılması da çalışma kapsamında yer almaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve konu ile ilgili önemli tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde kavramsal çerçeveye değinilmiş ve ilgili araştırmalar belli bir sistem dâhilinde özetlenmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde araştırma verilerinden elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise, sonuçlar, tartışma ve öneriler yer almaktadır. Kaynakça ve eklere de beşinci bölümün ardından yer verilmiştir. Araştırma nitel yönteme uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni bu araştırma için uygun bulunmuştur. Ölçüt örneklemeyle belirlenen 19 adet alan eğitimi uzmanından e-posta görüşme yöntemi ile araştırma verileri toplanmıştır. E-posta görüşme formunun geliştirilmesi için uzman görüşüne başvurulmuştur. Öte yandan hem iç hem de dış geçerlik-güvenirlik için bir takım önlemler alınmıştır. Nitel araştırmanın doğasına uygun olarak uzman görüşü, objektiflik, eş değerleme (Cohen'in kappa katsayısı hesaplanmış ve ?=0.77 değeri elde edilmiştir.) gibi açılardan inceleme yapılmıştır. Toplanan veriler ATLAS.ti 7 nitel analiz programı ile organize edilmiştir. Ayrıca bu araştırma için nitel analiz tekniklerinden tümevarım analizi benimsenmiştir. Araştırma sonucu, alan eğitimi uzmanlarından elde edilen veriler ışığında 8 tema altında 33 alt temanın bulunduğu bir nitel örüntü elde edilmiştir. Bu örüntü, ilgili kavramsal çerçeveden yapılan atıflar aracılığı ile ve araştırmacının özgün ifadeleri ile tartışılmaya çalışılmıştır. Son olarak, araştırma bulgularından hareketle belli öneriler ileri sürülmüştür.