Türk eserlerinde kam figürü betimlemeleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: RAMAZAN CAN

Danışman: ALEV KURU

Özet:

İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin yaşamış oldukları kimine göre bir inanç sistemi kimine göre bir din kimine göre ise bir yaşam felsefesini oluşturan literatür ismiyle Şamanizm asıl ismiyle Kamlık İnancı veya Göktanrı İnancı, Tengrizim gibi isimlerle anılan olgu İslamiyet'in kabulünden sonrada az da olsa varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Yapılan Araştırmayla, bazı çevrelerce batıl inanç bazı çevrelerce gelenek olarak varlığını sürdüren bu olgunun hem İslamiyet'ten önce hem de İslamiyet'ten sonra Türk sanatını etkilediği görülmüştür. Çağımızın modern insanı sanayi devriminden beri dünyayı hızla kirletmekte ve kendisine sunulanı tüketmekle yetinmektedir. Popüler Batı kültürü insanlığa sadece tüketmeyi öğretmekte ve insanlara tekdüze bir hayat sunarak milli benliğin yok olmasına neden olmaktadır. Bu Milli benliği korumanın ve Millet olarak ayakta kalabilmenin yegane koşulu kültürel değerlere sahip çıkmaktır. Bu nedenle, Türk kültürünün özünü oluşturan Kamlık İnancının ve Kamlık İnancının en önemli parçası olan Kam figürü ve Kam figürüne ait nesnelerin Türk Eserlerine etkileri ve Türk eserlerindeki yansımaları tespit edilip bir kaynak oluşturmak istenmiş ve Özellikle Kam figürünün üzerinde durularak bir uygulama çalışmasıyla araştırma sonuçlandırılmıştır. Bu uygulama çalışmasında Kam figürü ve Kam figürünün kullandığı nesneler Görsel Sanatlar alanına ait anlatım biçimlerinden resim ve heykellerle ortaya konulmuştur.