TIMSS 2011 matematik alt testi madde parametrelerinin KTK ile MTK'ya göre BILOG MG, MULTILOG ve R programlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: FAZİLET GÜL İNCE

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu araştırmanın amacı, TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye matematik alt testinin madde parametreleri ve özelliklerini Madde Tepki Kuramı (MTK)'nın bir, iki ve üç parametreli lojistik modelerine ve Klasik Test Kuramına (KTK) göre BILOG MG, R, MULTILOG programları ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmanın örneklemini TIMSS 2011 Türkiye uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinden 11. matematik alt testini alan 543 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma var olan yöntem ve tekniklerin sınanması yapıldığı için betimsel araştırma türündedir. Araştırma sonuçlarına göre ikili puanlanan maddeler için hesaplanan KTK güçlük katsayıları ve kestirilen MTK b parametreleri arasındaki korelasyon negatif yönde yüksek ve manidar bulunmuştur. KTK ayırt edicilik katsayıları ile MTK a parametreleri arasındaki korelasyonun 1PL ve 2PL için pozitif yönde, yüksek ve manidar, 3PL model için ise pozitif yönde, orta düzeyde ve manidar olduğu görülmüştür. BILOG MG, MULTILOG ve R yazılımlarına göre yapılan parametre kestirimlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise BILOG MG ve MULTILOG programlarının birbirine yakın parametre kestirimleri verdiği tespit edilmiştir. Model veri uyumu incelendiğinde, BILOG yazılımına göre en uyumlu modelin 2PL model; MULTILOG ve R yazılımlarına göre ise 3PL model olduğu görülmüştür. Güvenirlik analizleri için KTK'ya göre Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış, MTK'ya göre ise marjinal ve görgül güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. KTK ve MTK'dan elde edilen güvenirlik katsayıları arasındaki farkın manidarlığı test edilmiş, 3PL model için her üç yazılımda; 2PL model için BILOG yazılımında kestirilen güvenirlik katsayısı ile Cronbach alfa katsayısı arasında manidar fark bulunmuştur. Son olarak programların kestirdiği parametrelerin standart hataları karşılaştırılmış ve genel olarak R ve BILOG MG programlarının MULTILOG programına göre daha düşük standart hata verdiği tespit edilmiştir.