Dijital ve geleneksel metin temelli okuma çalışmalarının okuduğunu anlama, okuma hataları ve tutumları açısından karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: ŞAFAK KAMAN

Danışman: İHSAN SEYİT ERTEM

Özet:

Araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerin dijital metin okumalarının; anlama, okuma hataları ve tutumları üzerindeki etkisini ortaya koymak ve deney grubu öğrencilerinin dijital metin okumaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı eş zamanlı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler Kırşehir ili Kaman ilçesinde bulunan sosyo-ekonomik düzeyleri birbirine yakın olan dört tane ilkokulun, 4. sınıfına devam eden 75 öğrenci içerisinden seçilmiştir. 75 öğrencinin okuma düzeyleri hata analizi envanteri ile belirlenmiştir. Öğrenciler aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmıştır. Çalışmanın deney ve kontrol gurubunu oluşturmak için puanı en az olan 30 öğrenci seçilmiştir. 30 öğrenci gruplara ayrılırken kura çekilerek tesadüfi şekilde 15 öğrenci deney grubuna 15 öğrencide kontrol grubuna atanmıştır. Deney grubu öğrencileri dijital metinler ile okuma yaparken kontrol grubu öğrencileri basılı metinlerden okumalarını yapmışlardır. Bu şekilde çalışma 14 hafta sürmüş ve her hafta bir metin okumuşlardır. Araştırmanın nicel bulgularına göre, dijital metinlerin kullanılması öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini olumlu etkilerken, okuma tutumunu etkilememiştir. Ayrıca okuma sırasında yapılan okuma hatalarını giderme veya azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Nitel bulgulara göre ise, öğrencilerin tablet bilgisayarlar kullanarak dijital metin okuma konusunda istekli ve heyecanlı oldukları görülmüştür. Çocuklar dijital metinleri çalışma süresince severek okumuşlar ve metin ile olan etkileşimlerini koparmamışlardır. Eğitim ortamlarının teknolojik araçların etkisinde kaldığı görülmektedir. Araştırma sonuçları eğitimcilere, dijital metinleri derslerinde uygun gördükleri durumlarda kullanarak eğitim ortamına katkı sağlayabileceklerini göstermektedir.