.sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde gazete kullanımı ve buna ilişkin öğretmen görüşleri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zafer Tangülü

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

Bu çalışmada 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazetelerin Kullanımı ve Buna İlişkin Öğretmen Görüşleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel amaçlı bir alan araştırmasıdır. Bu araştırmada tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanı evrenini 20102011 öğretim yılında Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 8 merkez ilçe de bulunan ilköğretim okullarında bu derse giren 440 ders öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulama yapılırken basit tesadüfî yöntem kullanılmış ve bu yönteme göre ilköğretim okulları seçilmiştir. Toplanan verilerin çözümlenmesi ve istatistiksel analizlerin yapılması SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesi ve istatistiksel analizlerin yapılması SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla ki-kare testi kullanılarak =.0.5 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak analiz edilmiştir. Analizde veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımlı gruplar (ilişkili örneklemler) için t testi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri yorumlandığında 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazetelerin Kullanımı ve Buna İlişkin Öğretmen Görüşleri gazetelerin yararlılığına ilişkin alt problemde anlamlı bir farklılık göstermiştir. Burada gazetelerin yararlığına ilişkin erkek öğretmenlerin görüşü bayanlara göre daha olumlu bir sonuç göstermiştir. Yine gazetelerin yararlılıklarında mezun olunan/alınan derece kısmında Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Lisansüstü mezunu öğretmenlerin tutumları Eğitim Enstitüsü mezunlarına göre daha olumludur. Burada fakülte ve lisansüstü eğitiminin öğretmen görüşleri üzerinde etkili olduğu görülebilir. Araştırmada gazetelerin doğasına göre öğretmenlerin görüşlerinde görev yaptıkları okula göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Burada özel okulda görev yapan öğretmenlerin gazete kullanımına ilişkin görüşleri, devlet okullarında görev yapanlara göre daha olumludur. Bu alt problem altında cinsiyet, kıdem ve mezuniyet alanlarında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmada gazetelerin kullanılmasına ilişkin öğretmen inanç ve tutumlarını içeren alt problemde öğretmenlerin görev yaptıkları okul türünde anlamlı bir fark bulunmuştur. Burada özel okulda görev yapan öğretmenlerin görüşleri devlet okulunda görev yapan öğretmenlere göre daha olumludur. Bu durum özel okul şartlarında gazete kullanımının devlet okullarına göre daha mümkün olduğu sonucunu çıkarılabilir. Yine bu alt problem altında öğretmenlerin mesleki kıdemlerinde de bir anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre görev süresi 6-10 yıl arasında değişen öğretmenlerin gazete kullanımına ilişkin tutumları 21 yıl üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre daha olumludur. Araştırmanın genel olarak sonucundan hareketle Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bu derse giren öğretmenlerin dersin öğrenme-öğretme sürecinde gazeteleri kullanama konusunda yaklaşımları genel olarak olumludur diyebiliriz. Fakat gazetelerin bu derste kullanılması konusunda bazı eksikliklerin olduğunun farkındadırlar. Bununla birlikte öğretmenler gazete kullanımına ilişkin bir eğitime ve kılavuz kitaba ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.