Değişen değerlerin sportif katılıma etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ŞEHNAZ KÖYBAŞI

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalısmanın amacı, degisen degerlerin bayan sporcuların spor yapma ve spor yasamlarını sürdürmeleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi; sporcuların ne tür toplumsal, kisisel, ailevi ve ekonomik degisim süreçleri yasadıklarını ve bu degisimin spor yasamları üzerinde nasıl etkileri olduguna iliskin görüslerinin belirlenmesidir. Arastırmanın evrenini, ulusal düzeyde müsabakalara katılmıs veya katılmakta olan bayan sporcular, örneklem grubunu ise, ulusal düzeyde müsabakalara katılmıs veya katılmakta olan Ankara bölgesindeki 99 bayan sporcu olusturmaktadır. Veri toplama aracı olarak arastırmacı tarafından uzman görüsleri alınarak hazırlanmıs 38 sorudan olusan bir anket kullanılmıstır. Arastırma sonucunda elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 15.00 istatistik programı kullanılarak isleme alınmıstır. Tanımlayıcı veriler için yüzde ve frekans dagılımlar kullanılmıs, karsılastırmalarda ise ki-kare testleri kullanılarak, %95 güven aralıgı ve 0.05 anlamlılık düzeyinde degerlendirilmistir. Çalısmada, güvenirlik düzeylerini test etmek için, içsel tutarlılıgı sınamada kullanılan Cronbach Alpha katsayısına bakılmıs ve toplam iç tutarlılık katsayısı .55 olarak hesaplanmıstır. Çalısmanın sonuçlarına göre; bayan sporcuların ailelerinin spor yasamları üzerinde etkisinin çok önemli oldugu, ailelerinin ve çevrelerin spor ile ilgili degerlerinin degistigini bu degisimde bayan sporcuların kazanmıs oldukları basarıların payının çok büyük oldugu söylenebilir. Ailelerin egitim düzeyleri ile sporla ilgili tutumları arasında bir iliski bulunmadıgı ama toplumsal anlamda yasanan degisikliklerden etkilendikleri söylenebilir. Ayrıca bayan sporcuların da zaman içersinde spor yapma amaçları ile ilgili degerlerinin degistigini bu degisimin spor yapma yıllarıyla paralellik gösterdigi saptanmıstır. Sporcuların çevresel sartlarında da zaman içersinde degisikler yasanmıs, bu degisiklerden olumlu etkilenmelerinin yanı sıra halen daha metropol ve kentlerde spor saha vb. alanlarının yetersiz kaldıgı, bu durumun sporcuları olumsuz yönde etkiledigi söylenebilir.