11. sınıf öğrencilerinin kimya dersi öğretim programındaki temel kimya kavramlarını anlama düzeyleri ile kimya ve çevreye karşı tutumlarının tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HÜSEYİN KAÇMAZ

Danışman: HÜSEYİN AKKUŞ

Özet:

Bu çalışmanın amacı; 11. sınıf öğrencilerinin öğretim programında belirtilen temel kimya konularındaki (kimyasal reaksiyonlarda hız, kimyasal reaksiyonlarda denge, çözünürlük dengesi, asitler bazlar dengesi, elektrokimya) kavramsal anlamalarını, kimyaya karşı tutumlarını ve çevre okuryazarlıklarını tespit etmek ve öğrencilerin kavramsal anlamalarıyla tutumları ve çevre-okuryazarlıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma 2010-2011 öğretim yılında Kırıkkale ilinde bulunan 5 Anadolu Lisesi ve 1 Fen Lisesinde öğrenim gören 360 öğrencinin katılımıyla geçekleştirildi. Öğrencilerin kavramsal anlamalarını ölçmek için 50 sorudan oluşan iki basamaklı çoktan seçmeli test, kimyaya ve çevreye karşı olan tutumlarını belirlemek için ise likert tipi anketler kullanıldı. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin en çok yanlış kavramalara sahip olduğu konuların elektrokimya ve çözünürlük dengesi olduğu, en başarılı oldukları konu ise reaksiyon hızı olarak belirlendi. Başarılı öğrencilerin kimyaya ve çevreye karşı tutumları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edildi. Ayrıca, cinsiyetin, anne ve babanın eğitim düzeyinin ve yaşanılan bölgenin kimya ve çevreye karşı tutumda bir etkisi olmadığı ve öğrencilerin çevre faaliyetlerine pek fazla katılmadığı tespit edildi.