Motivasyonel ve demografik faktörlerin rekreasyonel olanaklara dayalı yapılan destinasyon tercihleri üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: A. SELMAN ÖZDEMİR

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Motivasyonel ve Demografik Faktörlerin Rekreasyonel Olanaklara Dayalı Yapılan Destinasyon Tercihleri Üzerine Etkisi Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel olanaklara dayalı yaptıkları destinasyon tercihinde motivasyonel ve demografik faktörlerin etkisinin belirlenmesidir. Örneklem grubunu Ankara ilinde yer alan Bilkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversite'sinde öğrenim gören 435 kadın (%62.1) ve 265 erkek (%37.9) olmak üzere toplam 700 ( yaş = 20.85, SS= 1.61) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracının birinci bölümünde öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirliği yapılan, sırasıyla ?Destinasyon Tercihinde Rekreasyonel Aktiviteler Ölçeği? (DTRAÖ), ?İçsel Seyahat Motivasyonları Ölçeği? (İSMÖ) ve ?Dışsal Seyahat Motivasyonları Ölçeği? (DSMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ?Hiyerarşik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi? ve ?Çok Değişkenli ANOVA? analizleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler, %95 güven aralığı ve ?= .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, destinasyon tercihi yaparken rekreasyonel aktivitelere önem verilmesinin içsel ve dışsal seyahat motivasyonları yoluyla açıklanabildiğini göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin destinasyon tercihi yaparken rekreasyonel aktivitelere önem vermelerinde daha çok içsel seyahat motivasyonlarının etkili olduğu anlaşılmıştır. Manidarlık düzeyine göre sırasıyla ?hareket?, ?görgü-keşif?, ?ziyaret? ve ?uzaklaşma? motivasyonları yüksek olan öğrenciler destinasyon tercihinde rekreasyonel aktivitelere daha fazla önem vermektedir. Dışsal seyahat motivasyonları, üniversite öğrencilerinin destinasyon tercihleri esnasında rekreasyonel aktivitelere önem vermelerinde ikincil önem arz etmektedir. Buna göre ?kültürel zenginlik?, ?doğal zenginlik? ve ?popülarite? motivasyonları manidar düzeyde önemlidir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla destinasyon tercihinde rekreasyonel aktivitelere daha fazla önem verdiği, devlet üniversitesi öğrencilerinin vakıf üniversitesi öğrencilerine göre destinasyon tercihinde rekreasyonel aktivitelere daha fazla önem verdiği, kendilerini orta refah düzeyinde olarak tanımlayan öğrencilerin iyi refah düzeyinde olarak tanımlayan öğrencilere göre destinasyon tercihinde rekreasyonel aktivitelere daha fazla önem verdiği görülmüştür.