İş konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkaran 2-aşamalı kavram testi geliştirme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: EDA DEMİREL

Danışman: İLBİLGE DÖKME

Özet:

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerinin İş konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkaran iki-aşamalı test geliştirmek ve geliştirilen test aracılığıyla öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarını tespit etmektir. Bu araştırma tarama modelindedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sahip olduğu kavram yanılgılarını tespit edebilmek amacıyla iki aşamalı bir test geliştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan kavram testinin birinci aşamasından elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Soruların ikinci aşamasından elde edilen nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesi fen ve teknoloji öğretmenliği bölümünde lisans öğrenimi gören 425 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma pilot ve asıl uygulama olmak üzere iki basamakta gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, uygulamaya katılan öğretmen adaylarının İş konusunda çeşitli ve beklenenden fazla kavram yanılgısına sahip oldukları bulunmuştur. Analiz sonuçları, geliştirilen iki-aşamalı testin fen bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerinde İş konusundaki kavram yanılgılarını belirlemede güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.