Hafif Kognitif Bozukluk Ve Erken Evre Alzheimer Hastalarında Yeni Oksidatif Stres Belirteci Olarak Thiol-Disülfit Dengesi, İskemi Albümin Modifikasyonu ve Seruloplazmin İn Değerlendirilmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yasemin Gündüztepe

Danışman: NESLİHAN BUKAN

Özet:

Alzheimer Hastalığı (AH), ileri yaşta görülen demansların en sık formudur. Kognitif fonksiyonlarda ilerleyici bozulma ile karekterizedir. Klinikte, AH nın kesin kriterlerine rağmen tanısı sekonder nedenlerin ve diğer demansif hastalıkların dışlanması ile konur. Günümüzde önemli bir biyopsikososyal sorun haline gelen, gelişen sağlık ve yaşam koşulları nedeniyle yaşlı popülasyonun genel popülasyon içindeki payının artışına bağlı olarak görülme sıklığı günden güne artan Alzheimer hastalığının ne yazık ki erken tanı ve etkin tedavi olanakları çok kısıtlıdır. Bu açıdan bakılınca AH için spesifik bir biyobelirteç çok önemlidir. Yeni oksidatif stres biobelirteci olarak Thiol-Disülfit Dengesi, İskemi Modifiye Albümin ve Seruloplazminin hastalığın prognozu açısından düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca sağlıklı kontrol grubu ile de karşılaştırılması yapılmıştır. Hastalığın başlangıç evrelerinde oluşan temel hücresel düzeydeki değişiklikler ve bu değişikliklerin klinik olarak tanımlanmasına ilişkin çalışmaların odak noktası Alzheimer Hastalığı nın erken evrede tanınması ve yeni tedavi hedeflerine yönelik biyobelirteçleri tespit etmektir. Bu çalışma ile de hastalığın erken evrelerinde Oksidatif Stres biobelirteçlerinin serum seviyeleri ölçülerek belirlenmesi ayrıca Alzheimer hastalığının bir öncül formu olarak hafif kognitif bozukluk tanılı hastalarla da bu oksidatif stres belirteçlerinin kıyaslanarak bir bozulma varsa bunun daha da erken bir dönemde gelişip gelişmediği, böylece AH için bu belirteçlerin erken tanısal biyobelirteç olma olasılıklarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Nöroloji Polikliniği ne 2017 2018 tarihleri arasında başvuran yaşları 55-88 arasında değişen bireyler arasından NINCDS-ARDRA kriterlerine göre erken evre AH tanılı 30 gönüllü, Peterson kriterlerine göre HKB tanılı 19 gönüllü ve belirlenen kriterleri sağlayan 30 gönüllüden kontrol grubu olmak üzere 3 grup oluşturulmuştur. Gönüllülerin bir gecelik açlık sonrası venöz kan örnekleri alınıp, serumları uygun şartlarda saklanarak daha sonra analiz edilmiştir. Analiz verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi sonucu gruplar arasında anlamlı fark gösterdiği ve Alzheimer Hastalığı nın erken tanısına yönelik biyobelirteçler olduğu ancak bu karmaşık konunun daha kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalarla araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.