Diferansiye tiroid kanserli hastaların depresyon, anksiyete skorları ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: BURÇAK CAVNAR HELVACI

Danışman: FÜSUN SAADET TÖRÜNER

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı ünitemizde takipli diferansiye tiroid kanser(DTK)li kadın hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete skorlarının saptanması ve tiroid kanseri olmayan bireyler ile kıyaslanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel şekilde tasarlanmıştır. Ünitemizde takipli 114 tiroid kanserli hastanın SF-36, Beck depresyon ölçeği ve Beck anksiyete envanteri skorları tiroid kanseri olmayan, komorbidite oranları benzer olan 101 hastalık kontrol grubu hastalar ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: DTK'lı hastaların SF-36 ölçeği puanlarını kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşük (p<0.001); Beck depresyon ve anksiyete skorlarını istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek saptadık (p<0.001 ve p<0.001).Sonuç: Kohortumuzdaki hastaların çoğu düşük riskli DTK'li olgulardır. Çalışmamızda, bu avantajlı özelliklerine ve DTK'ların mükemmel prognozlarına rağmen hastaların yaşam kalitesinin bozulmuş olduğunu, depresyon ve anksiyete skorlarının tiroid kanseri olmayan kişilere göre artmış olduğunu gösterdik. Sadece kanser tanısı almış olmanın bile yaşam kalitesini olumsuz etkilediği sonucuna ulaştık. DTK'lı hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için nitelikli hasta eğitimi verilmesi, destek grupları kurulması, gereği halinde psikiyatrik değerlendirmelerin yapılması gerekli olduğunu düşünmekteyiz.