Bazı Sb(III) komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve glutatyon redüktaz üzerindeki inhibisyon etkilerinin kare dalga voltametrisiyle araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: HATİCE ORUÇ

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, sulu ortamda asılı civa damlası elektrodu kullanarak dönüşümlü voltametri ve kronoamperometri teknikleriyle, dört Sb(III) kompleksinin indirgenme potansiyeli, difüzyon katsayısı ve transfer edilen elektron sayısı belirlenmiştir. Ayrıca, karedalga voltametri yöntemi ile glutatyon redüktaz (GR) inhibisyonu çalışılmış ve Sb(III) komplekslerinin IC50 değerleri belirlenmiştir. GSH'ın (indirgenmiş glutatyon), kare dalga voltametrisi ile tayini yapılmış ve gözlenebilme sınırı (LOD) 7,891×10-7 M ve tayin sınırı (LOQ) 2,689×10-6 M olarak hesaplanmıştır. İlaveten, GR enzim kinetiği karedalga voltametri tekniği ile incelenmiş, Km ve Vmaks değerleri hesaplanmış ve enzim inhibisyon tepkimesinin yarışmalı olduğu sonucuna varılmıştır.