Futbolcuların saldırganlık düzeyleri ile öfke tarzlarının belirlenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: KAZIM NAS

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışma, profesyonel düzeyde futbol oynayan sporcuların saldırganlık düzeyleri ile öfke tarzlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2014-2015 futbol sezonu PTT 1. liginde mücadele eden 18 takımdan toplam 396 futbolcu oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2014-2015 futbol sezonu PTT 1. Liginde müsabakalara katılan ve random yöntemiyle seçilen 13 takımdan toplam 267 futbolcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, İpek İlter Kiper tarafından 1984 yılında geliştirilen "Saldırganlık Envanteri" ve 1983 yılında Spielbergen tarafından geliştirilen 1994 yılında Özer tarafından Türkçeye çevrilen "Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Envanteri" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, normal dağılım göstermeyen veriler için nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri, normal dağılım gösteren veriler için de parametrik testlerden t-testi ve One Way Anova testleri kullanılmıştır. Varyans homojenliğine göre ise Post Hoc Multiple Comparisions testlerinden Tukey testi kullanılırken, sürekli öfke ile saldırganlık alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analiz testi uygulanmıştır. Bu araştırma sonucunda; futbolcuların sürekli öfke puanlarının genel ortalamanın altında olduğu, öfke ifade tarzı ölçeğinin alt boyutlarından öfke içe vurma ve öfke dışa vurma alt boyut puanlarının genel ortalamalardan düşük, öfke kontrol alt boyut puanının ise genel ortalamadan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların genel saldırganlık ve atılgan saldırganlık puanları ortalamanın altında iken edilgen ve yıkıcı saldırganlık puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucu elde edilmiştir.