Ergenlerin duygusal zekaları ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: NESRİN ÜMİT

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu çalışmada 14-17 yaş grubundaki ergenlerin duygusal zeka ve saldırganlık düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını ve ayrıca bu değişkenlerde bağımsız değişkenler(yaş, cinsiyet, anne baba öğrenim düzeyi, okul türleri) açısından anlamlı farklılık yaratma durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılan bir çalışma olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili Fatih ilçesinde MEB'e bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 14-17 yaş aralığında 249 kız ve 251 erkek öğrenciden oluşan çalışma gurubu ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilere, veri toplama aracı olarak Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen Saldırganlık Ölçeği ve Acar (2001) tarafından geliştirilen Bar-On EQ-i Duygusal Zekâ Ölçeği uygulanmıştır. Duygusal zekâ ölçeğinin alt boyutların ve ölçeğin tamamından ergenlerin aldıkları puanlar ayrı ayrı belirlenmiştir. . Saldırganlık ölçeği yapı olarak tek boyutluluk göstermektedir. Bu nedenle saldırganlık ölçeğinin tamamından ergenlerin aldıkları puanlar belirlenmiştir.Diğer bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin toplanması amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ergenlerin saldırganlık ölçeği puanları ile duygusal zekanın alt boyutlarından kişisel beceriler ve stresle başa çıkma alt boyutundan aldıkları puanlar arasında, düşük düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlerin saldırganlık ölçeği puanları ile duygusal zekanın alt boyutlarından kişilerarası, uyumluluk ve genel ruh durumu alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında, orta düzeyde, negatif yönde istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlerin yaşlarına göre; duygusal zeka ölçeğinden aldıkları puanlar ile saldırganlık ölçeğinden aldığı puanlar sonucunda anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Erkek ergenlerin duygusal zekâ ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamasının ( X = 298,39) kız ergenlerin( X = 310,90) duygusal zeka ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamasından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ergenlerin saldırganlık puanları ve duygusal zeka puanlarında bağımsız değişkenlere göre(anne -baba eğitim durumu, okul türü) anlamlı farklılaşma olup olmadığına dair bulgulara da yer verilmiştir.