9. sınıf öğrencilerinin yerin şekillenmesi ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SERKAN KIRKESER

Danışman: NURCAN DEMİRALP

Özet:

Kavram, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Bireylerin zihinlerinde oluşturdukları kavramlara ilişkin yorumların bilimsel olarak doğru kabul edilmiş fikirlerden farklı olmasına ise kavram yanılgıları denir. Kavramların, öğrencilere doğru ve eksiksiz öğretilmesi onların ilkeleri anlama, problem çözme ve dünyayı doğru anlamaları için temel koşuldur. Kavram öğretiminin ilk basamağını ise öğrencilerde var olan eksik ve yanlış bilgilerin tespit edilmesi oluşturur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 9. Sınıf öğrencilerinin, yerin şekillenmesi ile ilgili kavram yanılgılarının olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Uygulama okullarının belirlenmesinde olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Buna göre araştırma, Kayseri, Çorum ve Ankara illerinden seçilen fen lisesi, anadolu lisesi ve meslek lisesinde öğrenim gören 703 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen iki aşamalı kavram yanılgısı başarı testi kullanılmıştır. Bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve sonucunda testin ortalama güçlüğü 0,50; ayırt ediciliği 0,46; KR20 güvenirliği 0,81; KR21 güvenirliği 0,79 bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerde yerin şekillenmesi konusuna ait çok sayıda kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin başarı testinden aldıkları puanlar ile cinsiyet durumları, öğrenim gördükleri lise türleri, yaşadıkları yer, ilköğretimde coğrafya konularına yönelik kurs alma durumları, coğrafya dersine yönelik kendilerini başarılı görme düzeyleri ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) puanları gibi değişkenlere yönelik ilişki düzeyleri de tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgu ve yorumlamalar ışığında ileride yapılabilecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.