Lawson mantıksal düşünme testinin uyarlanması ve uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: AHMET VOLKAN YÜZÜAK

Danışman: İLBİLGE DÖKME

Özet:

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini ve seviyesini belirlemek; ayrıca öğrencilerin anne ve baba eğitim durumunun, sınıf düzeyinin ve cinsiyetlerinin mantıksal düşünme becerilerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Betimsel yöntemle elde edilen araştırmanın verileri araştırmacı tarafından Türkçe'ye uyarlanan Lawson Mantıksal Düşünme Testi ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Pilot uygulama Bartın ili Merkez ilçesi Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nde 89 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Asıl uygulama ise Bartın ilindeki tüm Anadolu liselerinde öğrenim gören 779 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama hesaplamaları, frekans (f), yüzde (%); değişkenler arasında fark olup olmadığını belirlemek amacı ile t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) PASW18 istatistik programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; Lawson Mantıksal Düşünme Testi'nin Spearman Brown güvenirlik katsayılı .72 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 1. 9. sınıf öğrencilerinin Lawson Mantıksal Düşünme Testi'nden aldığı puanların 10. sınıf öğrencilerinden daha düşük olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 2. öğrencilerin mantıksal düşünme seviyeleri anne ve baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 3. öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinden korunum yasalarını kavrama, oransal düşünme ve değişkenlerin teşhisi ve kontrolü alt boyutunda erkekler lehine anlamlı bir fark vardır. Olasılıklı düşünme, korelasyonel düşünme, hipotetik düşünme yetenekleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 4. öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinin seviyesi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Araştırmanın sonuçları tartışılmış ve sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.