0-5 Yaş Arası Çocuklarda Çeşitli Yöntemlerle Adenovirüs Varlığının Gösterilmesi Ve Adenovirüs 40/41 Dışındaki Gastroenterit Etkeni Serotiplerin Dna Dizi Analizi İle Belirlenmesi, Genotip Tayini Ve Filogenetik Analizi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meryem Çolak

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI

Özet:

Bu çalışmada, adenovirüsün sıklığının belirlenmesi, klinik bulgularına, yaş gruplarına, aylara ve mevsimlere göre dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Temmuz 2007 ile Haziran 2011 tarihleri arasında akut gastroenterit şikayeti ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne başvuran 0-5 yaş arasındaki 180 hastanın gaita örnekleri ile gerçekleştirilmiştir. Gaita örnekleri immünokromatografik yöntem, EIA ve PZR ile analiz edilmiştir Örneklerin 9 u (%5) immünokromatografik yöntemle; 11 i (%6.1) EIA; 25 i (%13.9) PZR ile pozitif bulunmuştur. Adenovirüs gastroenteritinin yaş grubu, cinsiyet, ay ve mevsim açısından fark göstermediği tespit edilmiştir. Adenovirüs gastroenteriti yaşayan çocuklarda günlük ishal sayısının 6 ve üzeri olduğu görülmüştür. PZR ile kıyaslandığında immünokromatografik yöntemin duyarlılığı %36, özgüllüğü %100, PPD %100 ve NPD %90.6; EIA testinin duyarlılığı %44, özgüllüğü %100, PPD %100 ve NPD %91.7 olarak tespit edilmiştir. PZR ile adenovirüs pozitifliği bulunan 25 örneğin 16 sı (%64) AdV41; 6 sı (%24) AdV40, 2 si (%8) AdV31, 1 tanesi (%4) AdV7 pozitif bulunmuştur. Çalışmamız sonucunda AdV40/41 yanı sıra AdV31 ve AdV7 serotiplerinin de gastroenteritle ilişkili olabileceği gösterilmiştir. En yüksek bulunan adenovirüs serotipi %64 ile AdV41 olmuştur. Bu çalışma ile enterik adenovirüslerin genotiplendirilmesi ve filogenetik analizi ülkemizde ilk kez yapılmıştır. Adenovirüs serotipleri %80 (20/25) oranında Asya, %20 (5/25) oranında Amerika kıtasındaki genotipler ile benzerlik göstermiştir. Bizim çalışmamızda tespit edilen adenovirüs serotiplerinin Asya serotipleri ile yakın ilişkili olduğu görülmüş; ancak, AdV31 e ait örnekler Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı serotipler ile benzerlik göstermiştir.