Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların dental anksiyete düzeyleri ile anlık kaygı durumlarının karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SERKAN YILDIZ

Danışman: KAHRAMAN GÜNGÖR

Özet:

Bu araştırmanın amacı anlık anksiyete düzeyi ile dental anksiyete düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bir diğer amaç ise anlık anksiyete düzeyi ile dental anksiyete düzeyinin demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve sosyal güvence) ve hasta tanıma formundan elde edilen verilere (hastanın en son diş hekimini ziyaret etme zamanı, daha önceki diş hekimi ziyaretlerinde yaptırdığı işlemler, diş hekimini ziyaret etme aralığı ve yanında refakatçi bulundurma durumuna) göre farklılaşmasını incelemektir. Bu araştırmaya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı na başvuran 15 yaş ve üzeri 495 hasta katılmıştır. Bu araştırma kapsamında çalışmaya katılan hastaların anlık anksiyete düzeyi ile dental anksiyete düzeyine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Spearman Korelasyon, Mann Whitney U, Kruskal Wallis teknikleri kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerin tümünde SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre anlık anksiyete düzeyi ile dental anksiyete düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Anlık anksiyete düzeyi cinsiyete, yaşa, eğitim durumuna, sosyal güvenceye, hastanın en son diş hekimini ziyaret etme zamanına, hastanın daha önceki diş hekimi ziyaretlerinde yaptırdığı işlemlere, hastanın diş hekimini ziyaret etme aralığına hastanın yanında refakatçi bulundurma durumuna göre farklılaşmamaktadır. Dental anksiyete düzeylerine göre ise kadınların dental anksiyete düzeyleri erkeklere kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Dental anksiyete düzeyi yaşa göre farklılaşmaktadır. Dental anksiyete düzeyi eğitim durumuna ve sosyal güvenceye, hastanın en son diş hekimini ziyaret etme zamanına, hastanın daha önceki diş hekimi ziyaretlerinde yaptırdığı işlemlere, hastanın diş hekimini ziyaret etme aralığına göre farklılaşmamaktadır. Refakatçisi bulanan hastaların dental anksiyete düzeyleri refakatçisi olmayan hastalara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.