ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PROGRAMLARINDA YER ALAN GRAFİK TASARIM DERSLERİNDE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İLE ARAÇ-GEREÇ KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dilek OĞUZOĞLU

Danışman: ALEV KURU

Özet:

Araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığızna bağlı Meslek Liseleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Grafik Tasarım Derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri ile araç-gereç kullanımının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu inceleme sırasında adı geçen okullardaki öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Ankarazda bulunan Liselerde Grafik Bölümü Grafik Tasarım Derslerinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Buna göre, araştırma kapsamında yer alan ilgili tüm öğretmenlere ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında 17 meslek lisesi ve 1 güzel sanatlar lisesi olmak üzere toplam 18 okulda uygulama yapılmıştır. Bu okullarda görevli öğretmenlerden 63zü araştırmaya katılmıştır. Araştırmada Liselerde okutulan Grafik Tasarım Derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerini ve araç-gereç kullanımı açısından durumunun öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amacıyla geliştirilen anket yoluyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 1. Öğretmenlerin, Grafik Tasarımı derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinde kullanma sıklığına ilişkin olarak, en fazla kullanılan yöntem ya da tekniğin örnekler gösterme olduğu görülmektedir, bunu sırasıyla anlatım, soru-cevap yöntemleri izlemiştir. Öğretmenlerin en az kullandığı yöntem ya da teknikler ise gezi-gözlem, dramatizasyon ve tartışma olmuştur. Bu da öğretmenlerin genellikle geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir. 2. Öğretmenlerin, öğretim yöntem ve tekniklerin seçiminde en önemli unsurun yaratıcılığa uygunluk olduğu görülmektedir. 3. Bilgisayarın grafik tasarımı konusunda sağladığı katkıların öğrencilere tanıtılmasının önemli olduğu ifade edilmiştir. 4. Araç-gereç maliyetlerinin yüksek olması, okulda araç-gereç bulunmaması ya da imkânların yetersizliği, araç-gereç kullanımını etkileyen en önemli nedenler olarak belirtilmiştir.