Görsel sanatlar eğitiminde araç-gereç çeşitliliğinin çocuğun sanatsal gelişimine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: PINAR SARILMIŞER

Danışman: CENGİZ SAVAŞ

Özet:

Araştırmada, Görsel sanatlar eğitiminde araç-gereç çeşitliliğinin çocuğun sanatsal gelişimine etkisiolup olmadığı araştırılarak ele edilen bulgular doğrultusunda sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada bilimsel araştırma yöntemi olarak, deneysel yöntem kullanılmıştır. araştırmanın yönteminde 1.Sınıf öğrencilerinden oluşan gruptan random atama ile A ve B uygulaması oluşturulmuştur. İki hafta öğrencilere uygulama yaptırılmıştır. İlk hafta Oluşturulan A uygulamasına malzemeyi az sayıda tutarak "uzay" konulu uygulama, diğer hafta ise B uygulamasına yine aynı konu malzeme çoğaltılarak yaptırılmıştır. Araştırmanın evrenini ve örnekleminiÇankaya İlçesine bağlı Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 1. Sınıfını oluşturan 27 öğrenciyi kapsamaktadır.Araştırmada, veri kaynakları öğrenci çalışmaları olup veritoplama tekniği olarak resim inceleme yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler tarafındanoluşturulan resimler 3 uzman tarafından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde,uzmanların her bir öğrencinin resmine, her bir kriter için verdikleri puanların ortalamasıalınarak puan setleri oluşturulmuştur. Bu puanlar yüzde ve frekans hesaplamaları ile tablolaştırılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U kullanılmıştır. Mann-WhitneyU ile elde edilen istatistiksel sonuçlara göre alt amaçlara yanıt aranmıştır. Değerlendirme kriterlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda anlamlı farklılık saptanıp malzeme çeşitliliğinin öğrenci çalışmaları üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Malzeme çeşitliliğinin çoğaltılarak kullanıldığı B uygulaması ile kısıtlı malzeme kullanılan A uygulaması arasında belirlenen "Kompozisyonda özgünlük ve hayal gücü kullanma", "Renk kullanımı", "Biçim zenginliği, ayrıntılara ilgi", "Çalışmanın Konuya Uygunluğu", "Çalışmanın Tamamlanması" kriterlerinin hepsinde istatistiksel analiz sonucuna göre B uygulaması lehine anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle malzeme çeşitliliğinin 1. Sınıf çocukları görsel sanat çalışmaları üzerine olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.