Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: NURHAN ÖZTÜRK

Danışman: İLBİLGE DÖKME

Özet:

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf fen ve teknoloji dersi ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünleri üzerindeki etkisini belirlemek ve bu etkinliklerin derste kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca hizmet etmesi açısından 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti geliştirilmiş ve setin süreçte etkililiği değerlendirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sinop ili merkez ilçesinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 25 deney grubu öğrencisi ve 17 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmada karma yöntemler araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlköğretim okulundaki bir sınıf deney bir sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubu öğrencilerinde ?Işık ve Ses? ünitesi kapsamında 5E öğrenme modeline uygun geliştirilen rehber ders etkinlikleri uygulanırken, kontrol grubunda ise sadece ders kitabında yer alan etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verilerini, bilimsel süreç becerileri, akademik başarı, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, fen ve teknoloji dersine yönelik özyeterlik ve tutum puanları oluştururken, öğrencilerin uygulanan 5E öğrenme modeline uygun etkinlikler ve bu etkinliklerin kullanılması ile ilgili görüşler ise araştırmanın nitel verilerini oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler hem nitel hem de nicel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen nitel bölümünde ise durum çalışması (case study) yöntemi kullanılmış ve veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, odak grup görüşmeler, fen günlükleri ve yazışma tekniği ile toplanmıştır. Araştırma süresince elde edilen nicel verilerin analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5E öğrenme modeline uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen fen ve teknoloji derslerinin, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, fen ve teknoloji dersine yönelik özyeterlik ve tutum üzerinde anlamlı etkisi olmuştur. Sınıf içi gözlemler, fen ve teknoloji dersi öğretmeni ve öğrencilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda 5E öğrenme modeline göre hazırlanan etkinliklerin benimsendiği ve uygulama sürecine yönelik olumlu görüş bildirildiği tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, araştırmanın alanda yapılan yeni çalışmalara kaynak olabileceği, program geliştirme bağlamında yol gösterici olarak katkı sağlayabileceği beklenmektedir.