İİş Analitiği Destekli İkinci Nesil İşbirlikçi Planlama, Tahminİve İİkmal Metodolojisiİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Alptekin DEMİRAY

Danışman: DİYAR AKAY

Özet:

Küresel pazarda rekabet avantajı elde etmek için tedarik zinciri i birliklerinin artırılması genel kabul gören bir gereklilik haline gelmi tir. Voluntary Interindustry Commerce and Standards Committee tarafından önerilen ve yaygın olarak bilinen mevcut tek yöntem de sektörel özel (perakende sektörü), soyut, nitel ve esnek olmayan yapısıyla tedarik zinciri ibirliklerinin ba arıyla kurgulanması için yeterli bir kaynak olmaktan uzaktır. Bu çalı ma; uygulayıcılar ve akademisyenler için her sektördeki tedarik zinciri i birliklerinde tek ba ına kullanılabilecek, bütüncül ve yapısal bir İ birlikçi Planlama, Tahmin ve İkmal metodolojisi önererek mevcut yöntemdeki bo lu u doldurmaktadır. Otomotiv yan sanayi firması ve onun piyasa mü terisi arasındaki gerçek bir i birli i bu metodoloji takip edilerek sa lanmı ve anahtar performans göstergeleri üzerinden yöntemin etkinli i gösterilmi tir. Son olarak, önerilen metodolojiye bir i analiti i yöntemi eklenerek birden fazla ortak ile tek i birli i kurulması sa lanmı tır.