Zayıf transkranial doğru akım uyarısının indirek dalgalar üzerine etkisi: Tek motor ünite kayıtlaması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ASLI AKYOL GÜRSES

Danışman: BÜLENT CENGİZ

Özet:

Motor korteks uyarımı ile elde edilen I dalgaları, farmakolojik yöntemlerle veya doğru akımla kolaylıkla modülasyonu sağlanabilen kortikospinal eksitabiliteyi çalışmada oldukça elverişli olan, fizyolojik parametrelerdir. Bu çalışmada tek uyarı TMS tekniği kullanarak, tDCS'nin kortikospinal inen aktivitenin bir komponenti olan I dalgaları üzerine olan etkisi, tek motor ünite kaydı yöntemiyle yani indirek yoldan incelenmiştir. 1 mA şiddetinde 10 dakika süreli, anodal ve katodal polaritede iki ayrı seansta uygulanan tDCS'in öncesinde, uyarım esnasında ve sonrasında rasgele 100-150 manyetik uyarı karşı motor korteks bölgesinden verilmiş ve sağ el 1. dorsal interosseoz kasından kayıtlama yapılmıştır. Stimulusla ilişkili boşalımlar peristimulus zaman histogramları (PSTH) ile değerlendirilmiştir ki; PSTH'da manyetik olarak uyartılan subpiklerin I dalgaları aracılığı ile ardışık gelen impulsları temsil ettiği düşünülmektedir. tDCS öncesi, uygulama esnası, ve sonrasında ateşleme değerleri ortaya konulmuş ve toplam pik süresi, erken pik latansı, erken pik süresi, verilen uyarı/toplam boşalım oranı, erken pik/ toplam pik boşalım oranı, geç pik latans(lar)ı, geç pik/ toplam pik boşalım oranı gibi ilişkili parametreler hesaplanmıştır. Anodal uyarımda, erken pik boşalım yüzdesi değerleri tDCS öncesinde %65.6±24.5 iken tDCS sonrasında %76.7±18.4; katodal uyarımda ise tDCS öncesinde %75.2±29.4 iken, tDCS sonrasında %45.4±38 olarak hesaplanmıştır. Anodal uyarım sonrası erken I (I1) dalgasında fasilitasyona; katodal uyarım sonrasında ise erken I (I1) dalgasında inhibisyona işaret eden bulgular, istatistiksel olarak anlamlıdır (sırası ile p değeri anodal:0.035, katodal:0,017). Sonuçlarımız, kortikospinal eksitabilitenin yüzeyel MEP kayıtlamaları ve epidural/spinal elektrodlarla yapılan kortikospinal traktus aktivitesi kayıtları ile değerlendirildiği literatürdeki diğer çalışmalarla uyumludur.