Merkezi sistem ortak sınavlarının farklı değişkenler açısından irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ÇİMEN ÇAYLI ABACI

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulamaya konulan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kapsamında olan Merkezi Sistem Ortak Sınavları (MSOS) alt test puanları ile dönem sonu başarı puanları ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırma Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bulunan 16 ortaokuldan 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan ve MSOS a her iki dönemde de katılmış olan 574 8.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan MSOS alt test puanları, 8.sınıf dönem not fişleri ve 8.sınıf öğrenci tanıma formları araştırmacı tarafından gerekli izin alınarak 16 okuldan toplanmıştır. Alt test puanları ülke genelinde yapılan MSOS uygulaması ile elde edilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışma verilerinin çözümlenmesinde betimsel istatistikler ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne derecede yordadığının tespit edilmesi için Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Düzeyler arasındaki anlamlı farklılıkları bulmak için ise Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda MSOS-2 puanları Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait yıl sonu başarı puanının en iyi yordayıcısı olarak bulunmuştur. Türkçe ve Matematik derslerine ait yıl sonu başarı puanının en iyi yordayıcısı ise MSOS-1 olarak belirlenmiştir. Demografik değişkenler anlamında sonuçlar incelendiğinde ise alt testlerin tamamında öğrencilerin başarı puanlarında aile gelir düzeyi değişkeninin düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Derslerin genelinde öğrencilerin alt testlere ait başarıları arasında kardeş sayısı değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır