Okul öncesi dönemde tersine kaynaştırma gruplarında yer alan cerebral palsy'li çocukların ince motor becerilerinin oyunla desteklenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: CAN EDA ALICI

Danışman: GÖKHAN DUMAN

Özet:

Bu araştırma tersine kaynaştırma eğitimi alan Cerebral Palsy'li çocukların ince motor becerilerinin oyunla desteklenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Ankara ilinde tersine kaynaştırma modeli ile eğitim verilen bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden CP'li çocuklar oluşturmuştur. Çocukların ince motor becerilerini oyunla desteklemek amacıyla içerisinde 24 adet parkur ve oyun etkinliği bulunan bir eğitim programı hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak ince motor gelişim değerlendirme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. İnce motor gelişim değerlendirme formunda toplam yedi davranışa ait otuz dokuz gösterge bulunmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler okul öncesi eğitim ve destek eğitim öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Kategorilerin tek tek sıklık ve frekans değerleri hesaplanarak, frekans değerleri tablosu oluşturulmuştur. Saha notlarının yorumlanmasında betimleme tekniğinden faydalanılmıştır. Elde edilen nitel veriler maddeler halinde sıralanmıştır. Eğitimcilerin gözlem ve görüşlerinin güvenirliği gözlemciler arası güvenirlik analizi yapılarak test edilmiştir. Analiz sonuçları ince motor becerileri oyunla destekleyen eğitim programı sonrasında CP'li çocukların ince motor gelişimlerinde ilerlemeler olduğunu göstermektedir