Çocuklar için boşanmaya uyum programının altı yaş çocuklarının benlik algısı kavramlarına etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: FATMA KIRIMLI TAŞKIN

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu araştırmada anne babaları boşanmış altı yaş çocuklarına uygulanan "Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı"nın çocukların benlik algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir danışmanlık merkezine başvurmuş olan boşanmış ailelerin çocukları oluşturmuştur. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna anne babaları boşanmış 6 çocuk, kontrol grubuna anne babaları boşanmış 6 çocuk olmak üzere toplam 12 çocuk dahil edilmiştir. Deney grubundaki çocuklara on iki hafta süreyle haftada bir kez Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara bu süre boyunca boşanma ile ilgili herhangi bir program uygulanmamıştır. Veri toplamada "Kişisel Bilgi Formu" ve "Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel metodları, Mann Whitney U testi ve Wilcoxon Signed Ranks test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı'na katılan çocukların öz yeterlik, öz saygı ve benlik algısı toplam puanlarının kontrol grubu çocuklarının son test puanlarına göre daha yüksek olduğu, verilen eğitimin olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı'na katılmanın cinsiyete ve anne baba eğitim düzeyine göre benlik algısı ölçeği puanlarında fark ortaya çıkarmadığı görülmüştür.