Polis merkezlerinin algılanmasına yönelik deneysel bir çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: MEHMET BÜNYAMİN BİLİR

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI

Özet:

Ülkemizde polis merkezi binaları, insanların gözünde doğrudan ve dolaylı bazı anlamlar taşımaktadır. Polis merkezi binalarının vatandaşla polis arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek nitelikte, vatandaşın arzuladığı mimari karakteristiğe sahip olması önemli bir ihtiyaçtır. Bu sebeple bu çalışmada, insanların farklı polis merkezi cephelerinden algıladıkları ve bu cephelere yükledikleri anlamları saptamak, kentin mimari birikimine katkı sağlayacak, kentte özgün bir figür olarak yer tutacak bir polis merkezi cephesinin tasarımına veri sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, internetten temin edilen, polis merkezi olarak kullanılan veya polis merkezi olma potansiyeli taşıyan 60 adet yapının fotoğrafı, mimarlardan oluşan uzman grup (n=5) değerlendirmesine tabi tutularak her bir fotoğrafın mimari karakteristiği belirlenmiştir. Daha sonra bu mimari karakteristik özellikler baz alınarak fotoğraf sayısı 20'ye düşürülmüş; mimar (n=32), öğretmen (n=51) ve polis (n=50) gruplarından oluşan 133 kişilik katılımcı grubuna, yaklaşılabilirlik, profesyonellik, prestij ve beğeni ana başlığı altında sorular/durumlar yöneltilerek, onlardan bu 20 adet yapı fotoğrafını anket yoluyla değerlendirmeleri istenmiştir. Anket sonucu ele edilen veriler SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tüm toplumun beğenisini kazanacak bir polis merkezi tasarımında yapının yaklaşılabilir ve özellikle de prestijli olmasına özen gösterilmelidir. Toplumun tamamının her yönüyle beğenisini kazanacak bir polis merkezleri tasarlanacak ise bu yapıların dışarıdan bakıldığında girişi net şekilde algılanan, oturaklı ve durağan bir görünüme sahip, cam ağırlıklı yüzeyleriyle içerisi hakkında fikir veren, ince görünümlü, monoton pencere düzeni ile kamu yapısı olduğunu hissettiren bir mimari karakterde olması gerekmektedir.