BAZI YENİ PİRİMİDİN VE PİRİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sercan MERCAN

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada pirimidin ve piridin türevi bazı yeni bileşikler sentezlenmiştir. İlk aşamada 2-amino–4,6-dimetoksi–5-tiyosiyanotopirimidin, 2-amino–4,6- dimetoksi–5-selenosiyanotopirimidin ve 3-selenosiyanatopiridin sentezlendi. İkinci aşamada 2-amino–4,6-dimetoksi–5-tiyosiyanotopirimidin ve 3-seleno siyanatopiridin kullanılarak 5-sübstitüe-1H-tetrazoller sentezlendi. Sentezlenen 2-amino–5-(1H-tetrazol-5-iltiyo)-4,6-dimetoksipirimidin'den alkilleme tepkimesi ile 1,5-disübstitüe tetrazol bileşikleri sentezlendi. Ayrıca; diazolama tepkimesi ile bazı 2-kloro-4,6-dimetoksi-5-sübstitüe pirimidin bileşikleri elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler (FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, 13C-APT, MS) ve element analizi ile aydınlatıldı. Son aşamada sentezlenen bileşiklerin biyolojik etkinlikleri incelendi.